Projecten

Hieronder staan enkele voorbeelden van projecten die WBT de afgelopen voor verschillende opdrachtgevers heeft verzorgd.

Voor een grote organisatie die haar medewerkers wil bijscholen heeft WBT een meerjarig opleidingtraject opgezet. Voorafgaand aan de trainingen is een doelgroepenonderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de motivatie en beweegredenen van potentiële cursisten om de opleiding te volgen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er strategische acties ondernomen door de directie en het overige management. In overleg met de opdrachtgevers heeft WBT daarna de leerroute vastgesteld die de cursisten konden volgen. WBT heeft ook gezorgd voor het vervolg van dit opleidingstraject: het ontwikkelen van de opleiding, het selecteren, contracteren en coachen van de trainers, de praktische uitvoering en de eindevaluatie van de opleiding.

Om de cursisten na een opleiding zo goed mogelijk te begeleiden bij hun keuze voor een vervolgstudie, is WBT benaderd om coachingsgesprekken te voeren met meer dan 100 cursisten. Coaching wordt door WBT gezien als het begeleiden, adviseren en ondersteunen van de cursist bij het maken van keuzes op de leerroute en hen te stimuleren om zelfstandig bepaalde beslissingen te laten nemen. Tijdens deze gesprekken heeft de coach van WBT samen met de cursist gekeken naar de toekomstmogelijkheden. Op basis van deze gesprekken hebben alle cursisten een gefundeerde beslissing genomen t.a.v. hun vervolgopleiding.

Om cursisten te trainen in het overbrengen van financiële gegevens op een heldere en duidelijke manier heeft WBT samen met de opdrachtgever een blauwdruk gemaakt voor de training. Na de ontwikkeling van de blauwdruk zijn de materialen en job-aids ontwikkeld om de cursisten zoveel mogelijk te begeleiden bij het leren presenteren. Na een eerste trainingsbijeenkomst zijn de cursisten individueel begeleid om te werken naar de eindopdracht: het presenteren van een financieel plan voor een jury van deskundigen.Tijdens deze eindopdracht zijn de presentaties op video opgenomen en na afloop uitgebreid bekeken en geëvalueerd. Na afloop ontvingen alle cursisten het juryrapport met een overzicht van de sterke punten en verbeterpunten.

Voor een organisatie die een meerjarige opleiding wil opzetten heeft WBT zorggedragen voor de onderwijskundige onderbouwing en het ontwerp van de opleiding. WBT is gestart met het uitvoeren van een uitgebreid vooronderzoek. Door middel van deskresearch, het voeren van gesprekken met de doelgroep en praktijkbezoeken zijn de belangrijkste kennis-, vaardigheden en houdingsaspecten onderzocht en vastgesteld. Hierna is in overleg een goed gefundeerd opleidingsprogramma ontwikkeld.

Een grote organisatie die de communicatie en onderlinge samenwerking van de medewerkers wil verbeteren, heeft gekozen voor een in-company training emotionele intelligentie. WBT heeft samen met de opdrachtgevers gekozen voor een traject waarbij de Reuven Bar-on EQ-i test werd afgenomen. Tijdens de individuele terugkoppeling zijn de leerpunten vastgesteld t.b.v. de training. Na de tweedaagse maatwerktraining hebben de medewerkers samen met hun leidinggevenden verbetertrajecten opgezet.